Yazım Kuralları


• Başlık: İçerikle uyumlu, onu en iyi ifade eden bir başlık olmalı ve 12 punto ile koyu harflerle yazılmalıdır.

• Yazar ad(lar)ı ve adresi: Yazının başlığının altında yazar adı, unvanı, görev yaptığı kurum ve kendisine ulaşılabilecek e-posta adresi gibi bilgilere yer verilmelidir.

• Özet: Makalenin başında, konuyu kısa ve öz biçimde ifade eden ve en fazla 200 kelimeden oluşan Türkçe metin bulunmalıdır. Özetin altında bir satır boşluk bırakılarak, en az 3, en çok 5 sözcükten oluşan anahtar kelimeler verilmelidir. Özet metni 10 punto, 1 satır aralığıyla yazılmalıdır.

• Geniş özet: 10 punto büyüklüğünde, 1 satır aralığıyla, Calibri karakteri kullanılarak yazılmalıdır. Geniş özet, ayrıca kelime sayısı sınırlılıklarına uyulup uyulmadığına göre de değerlendirilecektir.

• Ana Metin: A4 boyutunda (29.7×21 cm.) kâğıtlara, MS Word programında, Calibri yazı karakteri ile 12 punto, 1.5 satır aralığıyla yazılmalıdır. Sayfa kenarlarında 2.5 cm. boşluk bırakılmalı ve sayfalar numaralandırılmamalıdır.

• Makale metninde paragraf başı yapılmamalı, paragraf araları 1 satır (12 nk) boşluk bırakılarak belirginleştirilmelidir (Ofis'te Paragraf-Girinti ve Aralıklar-Aralık-Sonra-12 nk).Dipnotta yer alan bütün bilgiler 9 punto, 1 satır aralığıyla yazılmalıdır.

• Bölüm Başlıkları: Makalede, düzenli bir bilgi aktarımı sağlamak üzere ana, ara ve alt başlıklar kullanılabilir ve gerektiği takdirde başlıklar numaralandırılabilir.

• Tablolar ve Şekiller: Tabloların numarası ve başlığı bulunmalıdır. Tablolar metin içinde bulunması gereken yerlerde olmalıdır. Şekiller renkli baskıya uygun hazırlanmalıdır. Şekil numaraları ve adları şeklin hemen altına ortalı şekilde yazılmalıdır.

• Resimler: Yüksek çözünürlüklü, baskı kalitesinde taranmış halde metin içerisindeki yerlerinde verilmelidir. Resim adlandırmalarında, şekil ve çizelgelerdeki kurallara uyulmalıdır.

• Alıntı ve Göndermeler: Gönderilecek bildirilerde aşağıdaki alıntı ve gönderme standartlarına uyulmalıdır. Bu kurallara uymayan çalışmalar, düzeltilmesi için yazarına iade edilecektir. Metin içinde birkaç cümleyi geçen alıntılar, sağdan ve soldan 1 cm. içte yazılmalıdır.

•Kaynakça: Metnin sonunda KAYNAKÇA başlığı altında, atıfta bulunulan kaynaklar soyadına göre sıralanmalıdır. Kaynakça için asılı paragaraf biçimi uygulanmalıdır (Ofis'te Paragraf-Girinti ve Aralıklar-Girinti-Özel-Asılı Paragraf).
1) Belirli bir cümle, kavram ya da paragrafa gönderme
……….. (Çaldak, 2004: 12)
2) Bir makale veya kitabın bütününe gönderme
……….. (Kadıoğlu, 1998) veya Kadıoğlu (1998)’nın belirttiği gibi ……..
3) Yazar sayısı iki olan yayına gönderme
………. (Selçuk ve Tuğluk, 2001: 30–37)
4) Yazar sayısı ikiden fazla olan yayına gönderme
.… (Kara vd., 1991:29) veya Kara vd. (1991:29)’ne göre ……..
5) Aynı gönderme ayrı yayınlara yapıldığında
……….. (Kavruk, 2002: 37-40 Mazıoğlu, 2005: 29)
6) Aynı gönderme aynı yılda aynı yazarın iki yayına yapıldığında
……….. (Yoldaş, 2002a: 24-30 b:120-130)
7) Aynı yazarın iki ayrı yayınına gönderme
……….. (Akın, 1999:12 2000: 38–40)
8) Soyadları aynı olan iki yazarın yayınına gönderme
……….. (Kıran ve Kıran, 2001: 51)
9) Yazarı belli olmayan yayına gönderme (yayına başlığı yazılarak gönderme yapılır)
……….. (Pazarlama Kuramı, 2008:12)
10) Anonim yayına gönderme
……….. (Anonim, 1998: 16)
11) Görüşmeye gönderme
………. (İ. Pala, görüşme, 18 Kasım, 2008)
12) Gazetede yayınlanmış yazarsız makaleye gönderme
………. (İhracatımız Geçen Yıla Oranla % 50 Arttı, Sabah, 12.10.2008)
13) Yazarı belli internet yayımlı makaleye gönderme
……….. (Selçuk, 2008)
14) Kuruma gönderme
……….. (Devlet Planlama Teşkilatı, 2007)
15) web adresine gönderme
…….(www.tdk.gov.tr, 2008)
16) Yayın tarihi belirsiz yayına gönderme
………. (Pala, t.y.: 25-30)
17) Bildirilerde metnin sonunda yer alacak KAYNAKÇA bölümünde aşağıdaki hususlara dikkat edilmelidir.
17-1) Kaynakçada yalnızca yazıda gönderme yapılan kaynaklara yer verilmeli ve yazar soyadına göre alfabetik sıra izlemelidir.
17-2) Bir yazarın birden çok çalışması aynı kaynakçada yer alacaksa yayın tarihine göre eskiden yeniye göre sıralanmalı, aynı yılda yapılan çalışmalar için “a,b,c…” ibareleri kullanılmalıdır.
Kitap
Harputi, A. (1914). Tarih-i ilm-i kelam. İstanbul: Necm-i İstikbal Matbaası.
Çeviri Kitap
İnalcık, H. (2003). Osmanlı İmparatorluğu Klasik Çağ 1300-1600. Çev., Ruşen Sezer. İstanbul: YKY.
Dergi
Gündoğdu, C. (2002). Halvetiyye Tarikatı Şemsiye Kolu Meşâyihi ve Şemsî Dergâhı Son Post-Nişîni: Hüseyin Şemsi (GÜNGÖREN). EKEV Akademi Dergisi, 10, 53-71.
Kitapta Bölüm
Çelebioğlu, A. (1998). Muhtelif Şerhlere Göre Mesnevî’nin İlk Beytiyle İlgili Düşünceler. Eski Türk Edebiyatı Araştırmaları (525). İstanbul: MEB Yayınları.
Derleme Kitapta Makale
Hutchby, Ian (1991). “The Organization of Talk on Talk Radio.” Broadcast Talk. (Der.) Paddy Schannel. London: Sage. 154-178.
Dergide Makale
Çaplı, B. (2001). “Media Policies in Turkey Since 1990.” Kültür ve İletişim, 4(2): 45-55.
Yayımlanmamış Yüksek Lisans/Doktora Tezi
Arslan, Ş. (2006). Fıtrat Kavramı Çerçevesinde Eğitimde İnsanın Ne’liği Sorusu. Yayınlanmamış doktora tezi, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
Yayımlanmış Bildiri
Odman, A. E. (2003), “Karşılaştırmalı Ekonomi-Politik: Meksika’da Popülizm ve Türkiye’de Devletçilik”, 8.Ulusal Sosyal Bilimler Kongresi, 3-5 Aralık, Ankara.
Yayımlanmamış Bildiri
Ekşi, H. (2002, Mayıs). Etkili karakter eğitimi müfredatı için stratejiler. 2000′li Yıllarda 1. Öğrenme ve Öğretme Sempozyumunda sunulan poster bildiri, Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi, İstanbul.
Elektronik Kaynaklar
Kodish, B.I. (2003). What we do with language-waht it does with us. ETC: A review of general semantics, 60(1), 383-384. 06 Ocak 2008 tarihinde EBSCOhost veritabanından alınmıştır.