İletişim

E-Mail :sempozyum@adiyaman.edu.tr Telefon :0 (416) 223 38 00